Plastron view of a pancake tortoise near Kondoa, Tanzania